Bygglov inom område med detaljplan

Bygglov krävs för nya byggnader, tillbyggnader eller om du ska använda hela eller delar av byggnaden på ett nytt sätt. Det krävs också bygglov för andra åtgärder som till exempel skyltar, upplag och master. Du ska få bygglov för en åtgärd om du uppfyller kraven i plan- och bygglagen (PBL). Ansökningar om bygglov kan dock vara komplexa ärenden och beröra många förvaltningar. För att hjälpa företag att kunna överblicka ärendet och hålla tempot uppe på processen finns en servicegaranti.

Servicegarantin gäller inte ärenden som beslutas av stadsbyggnadsnämnden. Innan du får sätta igång krävs ett startbesked. Du kan läsa mer om detta på kommunens hemsida eller ta kontakt med dem enligt nedan.

 

Sundsvalls kommun lovar:

  • att snabbt meddela dig om de saknar något i din ansökan.
  • att vid behov ordna ett möte med alla inom kommunen som berörs av din ansökan.
  • direkt återkoppling om allt viktigt som händer med din ansökan.
  • bygglov inom fyra veckor

Företagarens ansvar:

  • att lämna fullständiga ansökningshandlingar, (för vidare information se sundsvall.se).
  • att ansökan ska överensstämma med detalj- och fastighetsplan.
  • att inte bygga närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns.
  • att uppfylla kraven enligt plan- och bygglagen 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket,8 och 9 §§ och 8 kap.1–3, 6, 7, 9–13,17 och 18 §§.
  • din ansökan inte ska beröra någon grannfastighet eller i övrigt kräva någon annan myndighets eller instans godkännande eller tillstånd.

 

Kontakt
Telefon: 060-19 13 11 vardagar 08.00–09.00 och 13.00–14.00 (vardag före helgdag 08.00–09.00). Vill du vara säker på att få träffa en viss person måste du boka tid. E-post skickar du till bygglov@sundsvall.se

Om Sundsvalls kommun inte håller vad de lovar
Du får 50 procents reduktion av bygglovsavgiften om du inte får bygglov inom fyra veckor. På vår sundsvall.se finns den information och de blanketter du behöver. Bygglovsavdelningen hjälper dig gärna om du har frågor om ansökan och med information kring andra tillstånd eller klartecken som behövs för ditt bygge. De kan också upplysa dig om ungefär vad ditt bygglov kommer att kosta.


Hit vänder du dig om det inte fungerar
Susanne Klockar, tf. avdelningschef bygglovsavdelningen
Telefon: 060-19 13 64 • E-post: susanne.klockar@sundsvall.se