Frågor och svar om Corona för företagare från webbsändningen den 20 mars

Uppdaterad 2020-03-30

Var kan man som företagare säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information? Mycket av myndigheternas information samlas på verksamt.se, utöver det kan kommunernas och regionens webbsida ge viss vägledning.

Vad är det som gäller egentligen kring korttidspermitteringar, och vilka kan söka stöd/bidrag för detta
De som kan söka stöd för korttidsarbete (tidigare korttidspermitteringar) är företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som till exempel kommer i kölvattnet av covid-19. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet. Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda.

Stödet innebär med andra ord att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Detta stöd har inte funnits tidigare och Tillväxtverket arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats.

Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka från och med 7 april, men tillämpas redan från 16 mars (alltså retroaktativt) och gäller under 2020.

Löpande information väntas, mer info och tabeller över hur stor del av kostnaden som staten tar för korttidsarbete finns på https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

Hans Boman – smittskyddsläkare

Är tandläkare extra utsatta för att smittas av Coronavirus? rekommenderar ni dem att stänga kliniken? Smittrisk kan finnas vid behandling av patienter med luftvägssymtom/feber, men inte annars. Man måste alltså uppmana patienterna att stanna hemma om de har symptom på luftvägsinfektion.

Hur länge finns bakterierna kvar i luften? Kan smittan smittas via ventilationen i hotellet? Viruset finns i droppar som uppstår när den sjuke nyser/hostar, och dessa försvinner inom ett antal minuter. Det finns inga hållpunkter för smittspridning via ventilationssystem.

Kan inte Hans gå ut direkt med vilket behov de har och exakt vilken utrustning de behöver, skyddsklass etc så det snabbt går att samordna och ev bidra som företagare?Region Västernorrland har från och med nu (onsdag 25 mars) en aktiv e-postadress dit de hänvisar alla fina initiativ: forstarkningslager.inkopochupphandling@rvn.se

Det regionen ser ett behov av nu är:

  • Operationsrockar
  • C-vätskeskydd
  • Plastförkläden med lång ärm
  • Andningsskydd FF2 samt  FF3
  • Visir
  • Skyddsglasögon

Anna Wedin – Svensk Handel

Butiker som tappar omsättning. Finns det hjälp för hur löner och hyror ska betalas? För att minska lönekostnaden ges det nu möjlighet att söka stöd för korttidspermittering hos Tillväxtverket. Ansökan kan lämnas in från och med den 7 april. Vissa villkor måste vara uppfyllda. Ett av dem är att du ska ha ett kollektivavtal med facket eller överenskommelse med 70% av dina anställda. Om du är medlem i Svensk Handel kan du få mer information på svenskhandel.se. Det finns också information på tillväxtverket.se.

Restaurang i Sundsvall – Hur gör personalen om dom blir sjuka? Ska dom anmäla sig till försäkringskassan direkt första sjukdagen? Hur sker utbetalningen till anställd? Hur gör personalen om dom blir sjuka? Ska dom anmäla sig till försäkringskassan direkt första sjukdagen? Hur sker utbetalningen till anställd? Du ska som arbetsgivare göra karensavdrag som vanligt. Den anställda kan sedan söka ersättning för avdraget hos Försäkringskassan.
Läs gärna mer på Försäkringskassans portal för coronafrågor.

Vem ska betala ut de 14 första dagarna. Ska jag som arbetsgivare eller ska arbetstagaren ansöka om detta? Tills vi vet mer ska du som arbetsgivare göra som vanligt. D v s göra karensavdrag och betala ut sjuklön t o m dag 14 i sjukperioden. Den anställda kan söka ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan. Staten ska ge ersättning för sjuklön under april-maj är det sagt enligt förslaget. Mer info kommer på Försäkringskassans webb när beslut är fattat.

Är det så att ägare i fåmansbolag inte kan nyttja korttidspermittering? Om det är så vilken hjälp finns för alla dessa företag? Karin, Aktivera och Takvandring Sverige? Nej ägare omfattas inte.

Hej vi sitter hemma i frivillig karantän, finns det någon ekonomisk ersättning för det, vi är nu egenföretagare/ Tony? Nej, det finns ingen ersättning för frivillig karantän utan sjukdom vare sig för ägare eller anställda

Varför betalas de 14 första dagarna sjukersättning ut först från 1 april? Vi vet inte hur detta beslut fattats och det är ännu oklart exakt hur detta är tänkt att fungera. Vi kommer att veta mer när beslut fattats i Riksdagen. På Försäkringskassan kan du läsa om allt som gäller.

Kan man informera personalen med ett mail där man talar om att nu är alla korttidspermitterade? Hur länge kan man korttidspermittera? Får man använda sig av personal som är anställd på enstaka dagar om man samtidigt har korttidspermitterat? Ansökan kan lämnas in till Tillväxtverket den 7 april. För att få stöd måste ni ha kollektivavtal eller avtal om detta med minst 70% av era anställda. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida. Om ni har fått stöd för korttidspermittering bör ni inte ta in extrapersonal. Ni kan då riskera att bli återbetalningsskyldiga av det stöd ni fått.

Bank

Hyra för dom stora bolagen. Har man som företagare nästan inga intäkter men fortfarande en hyra på 150,000 i månaden är undergången inte långt bort. Hur ska man gå tillväga?  – Arbeta brett med alla kostnadsposter för att skapa likviditet. En naturlig fråga med banken är amorteringsanstånd och vid behov ta en diskussion om kortare krediter för att överbrygga den akuta situationen. Att förhandla med fastighetsägaren om tillfälliga hyreslättnader kan vara ett annat exempel på åtgärd.

Kommer företag att behöva gå i konkurs – eller räcker stödåtgärderna? // Fundersam Fåmansaktiebolagsägare.  – Svaret på den frågan är ytterst individuell och omöjlig att svara generellt på. Varje företagare måste bedöma sina egna förutsättningar för fortsatt verksamhet och utifrån detta agera. De företag som är i drabbade branscher där lönsamheten redan innan Corona är svag och där det inte finns upparbetade buffertar kommer att få det svårt. Vi från bankens sida kommer naturligtvis att försöka förhindra det utifrån vad som är möjligt för oss att hjälpa till med, t.ex amorteringslättnader och lån till de företag vi anser är livskraftiga om vi räknar bort Corona problematiken.

Är det bara bankerna som ska klara sig helskinnade ut ur krisen? De vill inte skänka efter någonting? Räntefria lån borde vara självklart!  – Detta är inte en fråga för bankerna utan en rent politisk fråga. Ska räntefrihet kunna erbjudas måste risken tas av någon annan än bankerna. Precis som nu föreslagits av regeringen i det senaste räddningspaketet. En bank är samhällsviktig men ingen samhällsinstitution. En bank är i grunden en kommersiell verksamhet som vilket annat bolag som helst.  Utöver det bankerna kan erbjuda så har ju nu också kommit ett paket från regeringen där ALMI fått 3 Mdr i tillskott för att direkt kunna hjälpa mindre och medelstora företag.

Vad kan företagare göra här och nu? Vad kan jag förvänta mig att få för hjälp av mina ekonomiska rådgivare? / / Orolig företagare?
Vänd på alla stenar och se över alternativa lösningar och agera istället för att reagera på den uppkomna situationen! Med det sagt så är det dock viktigt att tänka både på kort och lång sikt. De åtgärder som vidtas nu kommer även att få en långsiktig påverkan. Exempel vad banken kan bistå med är amorteringsbefrielser, överbryggnadskrediter, etc.

Övriga frågor

Vi ideella idrottsföreningar som måste ställa in arrangemang pga Corona och i och med detta förlorar intäkter. Finns det någon möjlighet för oss till ekonomisk hjälp? Information finns på regeringens webbplats under pressmeddelanden.

Politikerna har lovat att företag ska kunna söka stöd. Hur gör man det och vad gäller? – Vi från politiken lokalt i Sundsvall har lovat att försöka lindra effekterna av den situation som vi nu befinner oss i. En del i det är uppskov med vissa avgifter och att Sundsvalls kommun ser över möjligheten att tidigarelägga betalningarna. För mer detaljerad information se https://news.cision.com/se/sundsvalls-kommun/r/kommunen-infor-lattnader-for-drabbade-branscher,c3065068

Vi ser kommuner både nära och fjärran agera i parkeringsfrågor, avgiftslättnader och proaktivt beslut. Vad är Sundsvalls kommuns förslag? – Vi från politiken lokalt i Sundsvall har lovat att försöka lindra effekterna för företag av den situation som vi nu befinner oss i. En del i det är uppskov med vissa avgifter och att Sundsvalls kommun ser över möjligheten att tidigarelägga betalningarna. För mer detaljerad information se https://news.cision.com/se/sundsvalls-kommun/r/kommunen-infor-lattnader-for-drabbade-branscher,c306506

Hur vill ni fira staden 400 år? Med tanke på Corona!Vår förhoppning var att vi skulle kunna fira vårt 400-års jubileum under 2021, men på grund av pågående pandemi så flyttas jubileet istället fram till år 2024. Anledningen till att firandet flyttas till just det året är för att staden grundades 1621, men stadfästes av Gustav II Adolf först den 15 april 1624.

Det är därför naturligt att flytta fram jubileet tre år och vår förhoppning är att det då ska vara möjligt att komma samman och fira tillsammans. Firandet av vårt jubileum ska vara av Sundsvallsbor för Sundsvallsbor och genom att flytta firandet så vill vi skapa förutsättningar för den genuina festen, så att alla i Sundsvall har möjlighet att vara inkluderade och delta på ett bra och säkert sätt.

Var kan man som företagare säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information? – Utförlig och viktig samhällsinformation hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats .  På förstasidan på sundsvall.se finns dagligen uppdaterad information om viruset och Sundsvalls kommuns agerande. Information som specifikt vänder sig till företag i Sundsvall finns på Näringslivsbolagets webbsida, naringslivsbolaget.se. Flera branschorganisationer ger också vägledning till dig som företagare.

Näringslivsbolaget ska vara länken mellan näringsliv och kommun i bägge riktningar, men förutom dom har det hittills varit knäpptyst från samtliga kommunala instanser, hur kommer det sig? – Det är svårt med information, men vi försöker att på olika sätt kommunicera det vi gör. På förstasidan på sundsvall.se finns dagligen uppdaterad information om viruset och Sundsvalls kommuns agerande. Information som specifikt vänder sig till företag finns på Näringslivsbolagets webbsida, www.naringslivsbolaget.se samt att vi har kommunicerat insatser riktade specifikt till företag via följande pressmeddelande https://news.cision.com/se/sundsvalls-kommun/r/kommunen-infor-lattnader-for-drabbade-branscher,c3065068

Gratis parkering i centrala Sundsvall skulle kunna vara ett bra sätt att uppmuntra till handel och restaurangbesök för att hålla kommersen igång, kan det vara ett alternativ? – I dagsläget ser vi inte det som ett alternativ.

Är det möjligt att skjuta upp evenemang i stället för att avboka för att låta de pengar som betalats in stanna hos företaget? – Näringslivsbolaget undersöker huruvida det är möjligt.

Kan man korta betaltiden till företag som levererar till kommunen för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet? – Vi från politiken lokalt i Sundsvall har lovat att försöka lindra effekterna för företag av den situation som vi nu befinner oss i. En del i det är uppskov med vissa avgifter och att Sundsvalls kommun ser över möjligheten att tidigarelägga betalningarna. Vi återkommer under vecka 14 med mer detaljerade besked om tidigareläggande av betalningar. För mer information om vad som utlovats se https://news.cision.com/se/sundsvalls-kommun/r/kommunen-infor-lattnader-for-drabbade-branscher,c3065068

Kan man låta restaurangernas uteserveringar öppna tidigare och stänga senare på säsongen och vara generös med serveringstider och uteserveringarnas ytor, gratis hyra denna sommar? – Ja, det går att få starta tidigare på våren och stänga senare på hösten. Anmälan och tillståndsansökningar görs som vanligt.

Kan man vara generös med serveringstider? – Att hålla öppet längre på kvällarna kräver ändringar i riktlinjer som är antagna av kommunfullmäktige och nämnd. Riktlinjerna är en avvägning mellan många olika intressen och i dagsläget är kommunen restriktiv till en sådan förändring.  Anmälan och tillståndsansökningar görs som vanligt.

Kan man vara generös med uteserveringarnas ytor? – Bedöms från fall till fall utifrån om det är fysiskt möjligt. Vanliga rutiner gäller

Gratis hyra denna sommar för uteserveringar? – Stadsbyggnadskontoret arbetar med frågan om uteserveringar. Här återkommer kommunen med besked. För en förändring krävs beslut i kommunfullmäktige.

Kan man återbetala avgifter för 2020 som företag redan har debiterats av kommunen? – Nej, är inte aktuellt i dagsläget för Sundsvalls kommun att göra.

Vilket av följande initiativ, framtagna av Visita, ställer sig Sundsvalls Kommun bakom för att hjälpa till att mildra konsekvenserna för besöksnäringen?
Införa ett stopp för uttag från företag av:

kommunala tillsynsavgifter för bland annat. livsmedelskontroll och tillsyn enligt alkohollagen, miljöbalken och lagen om tobak och liknande produkter
kommunala ansökningsavgifter och andra avgifter för bland annat serveringstillstånd, tobaksförsäljning och bygglov
kommunala avgifter vid markupplåtelser för bland annat uteserveringar andra taxereglerade avgifter, till exempel VA- och renhållningsavgifter hyror för lokaler som kommunen upplåter åt företag

Svar: Sundsvalls kommun har stoppat fakturering av avgifter från företag från och med den 20/3 då förfallodatum flyttades fram till den 30/9 2020 för följande områden:
– Livsmedelskontroll, tillsyn enligt alkohollagen, miljöbalken och lagen om tobak och liknande produkter, kommunala ansökningsavgifter och andra avgifter för bland annat serveringstillstånd, tobaksförsäljning samt markupplåtelser för bland annat uteserveringar.
– Avgifter för bygglov sker som vanligt.
– När det gäller frågan om VA- och renhållningsavgifter så ber vi att få återkomma.
– Skifus hyresgäster består huvudsakligen av myndigheter och större organisationer. Det finns också mindre företag bland hyresgästerna, dessa hyr främst kontorslokaler av Skifu. Skifu uppmanar hyresgäster som drabbats med anledning av Corona att höra av sig, så att man tillsammans kan gå igenom det aktuella företagets situation.

Vi ideella idrottsföreningar som måste ställa in arrangemang pga Corona och i och med detta förlorar intäkter. Finns det någon möjlighet för oss till ekonomisk hjälp? – På nationell nivå uppmärksammade man frågan i slutet av förra veckan när regeringen avsatte 500 miljoner kronor till föreningslivet. Från Sundsvalls kommun avvaktar vi tills vi ser vilket eventuellt ytterligare behov av stöd som föreningslivet här kan komma att behöva