Här presenterar vi de åtgärder som Sundsvalls kommun vidtar för att stötta det lokala näringslivet i samband med Corona, Covid-19. (Listan uppdateras kontinuerligt)

Uppdaterad 2021-02-18

Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun ska återbetala avgifter för prövning av ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen som fakturerats under 2020. Kommunen ska också återbetala de tillsynsavgifter som fakturerats under året, såväl fasta avgifter som rörliga. Detta avser både permanenta och tillfälliga tillstånd som prövats enligt alkohollagen under 2020 för att underlätta den utsatta näringen.

Kommunen kommer att betala fakturor till utsatta branscher så tidigt som möjligt och utsatta branscher kommer att få 150 dagar på sig att betala sina fakturor till kommunen.

Avgiftsfria uteserveringar även i år
Sundsvalls kommun har beslutat att förlänga vissa pandemi-insatser för att stötta det lokala näringslivet. Det innebär till exempel att avgifterna för uteserveringar slopas även i år, liksom avgifterna för torg- och utomhushandel. Ytterligare ett par delar finns med i det nya åtgärdsprogrammet, och här kan du läsa mer om de nya kommunala stödåtgärderna.

Ytterligare åtgärder från de olika kommunala förvaltningarna/bolagen i samband med Corona, Covid-19. (Listan uppdateras kontinuerligt)

Miljökontoret

Tillsyn

Det tas stor hänsyn vid tillsyn och kontroll hos de drabbade företagen genom att förboka besök i större grad, samt göra tillsyn och kontroll på distans i den mån det går.

Återbetalning av kontrollavgift

Den årliga avgiften för 2020 års livsmedelskontroll återbetalas till berörda näringsidkare såsom restauranger, caféer, pizzerior, gatukök, bagerier, mobila anläggningar, kiosker, grossister, bryggerier och tillverkare. Årsavgiften återbetalas även för inredningsbutiker, varuhus och småbutiker med annan inriktning än livsmedel, kiosker, apotek, hälsokost och liknade som säljer förpackade livsmedel.

Livsmedelsbutiker, bensinstationer, livsmedelsbutikers caféer och restauranger liksom friskolors restauranger och mottagningskök får ingen återbetalning.

Registreringsavgift vid nystart eller ägarbyte återbetalas inte.

Timavgifter som har debiterats till följd av uppföljande kontroll på grund av allvarliga brister samt sanktionsavgifter och viten återbetalas inte.

Medelpads Räddningstjänstförbund

Tillsyn kommer inte att genomföras om det inte förekommer särskilda skäl.

Mitthem

Omprioritering av underhållsåtgärder

Mitthem fortsätter sitt arbete med att fördela om inplanerade jobb som inte går att genomföra i Coronatider till andra – ofta utvändiga jobb.

Lantmäterikontoret

Företag har möjlighet att få anstånd/dela upp fakturan för förrättningsärenden. Lantmäterikontoret prioriterar ärenden för nybyggnation både för privatpersoner och juridiska personer. Kontakta i så fall anna.alin@sundsvall.se.

MittSverige Vatten och Avfall

Så långt det är möjligt och trots eventuellt hög sjukfrånvaro (upp mot 50 procent) kommer vi att genomföra våra tänkta upphandlingar gentemot exempelvis konsulter, byggentreprenörer, transportörer och schaktentreprenörer. Det kan bidra till att motverka permitteringar hos dessa leverantörer.

Så långt det är möjligt och trots eventuellt hög sjukfrånvaro bibehålla sysselsättningen för våra ramavtalsentreprenörer, transportörer och schaktentreprenörer i vår driftverksamhet. Vi har även fört dialog med dessa för att säkerställa att material som de tillhandahåller inte blir en trång sektor för fortsatt framdrift. Vi betalar leverantören för ett visst överenskommet lager.

Tillsammans med materialleverantörer har vi planerat och säkrat deras leveranser av viktigt material som exempelvis reservdelar.

Företag kan glesa ut hämtningsintervallen för sopor och byta till mindre kärl om mängden avfall minskar.

Skifu

Projektplanering och utförande pågår som vanligt. Vi uppmanar våra hyresgäster att kontakta oss tidigt om de upplever problem med sina hyresinbetalningar, det finns möjlighet att få anstånd med hyran och lägga upp avbetalningsplaner. Möjlighet finns också att ändra hyresinbetalningarna från kvartalsvis till månadsvis i förskott.