Sundsvalls kommuns riktade insatser till näringslivet

(På vår youtubekanal har vi samlat klipp från våra livesändningar med vissa av kommunens stödåtgärder)

Åtgärdspaket från Sundsvalls kommun

Följande kommungemensamma åtgärder har genomförts och kommunicerats i samband med Corona Covid-19. (Listan uppdateras kontinuerligt)

*Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun slopar avgifterna för upplåtelse av mark för uteserveringar under perioden 1 april – 30 september 2020. Det gäller för uteserveringar, permanenta tillbyggnader, kiosker och torghandelsplatser (tillstånd krävs som vanligt).

Dessutom tar kommunen bort avgiften för de butiker som vill flytta ut sin försäljning på gatan (tillstånd krävs som vanligt).

Kommunen påskyndar även hanteringen av tillstånd för uteserveringar och har dialog med Polis och Räddningstjänst för att de ska hantera ärendena skyndsamt.

Stadsbyggnadskontoret har dessutom tagit bort sand och grus i Stenstan en månad tidigare än vanligt, vilket gör att uteserveringar kan öppna omedelbart om de har tillstånd.

Sundsvalls kommun skjuter upp debiteringar av avgifter till hösten istället för att, som normalt, fakturera dessa under våren.

Riktade krisinsatser där förfallodatum flyttas fram till 30 september är:

  • Fakturor för årliga kontrollavgifter för restauranger, pizzerior, caféer och liknande verksamhet.
  • Fakturor för årliga tillsynsavgifter för serveringstillstånd och för tobaksförsäljning.
  • Ansökningsavgifter för serveringstillstånd och för tobaksförsäljning.

Sundsvalls kommun kommer att skyndsamt betala fakturor till kommunens leverantörer. Det gäller de fakturor som berör branscher som från statlig nivå pekats ut som särskilt utsatta, exempelvis sällanköpshandel, hotell och restaurang.


Följande åtgärder har genomförts i de olika kommunala förvaltningarna/bolagen i samband med Corona Covid-19. (Listan uppdateras kontinuerligt)

*Miljökontoret

Det tas stor hänsyn vid tillsyn och kontroll hos de drabbade företagen genom att förboka besök i större grad, samt göra tillsyn och kontroll på distans i den mån det går.

*Medelpads Räddningstjänstförbund

Tillsyn kommer inte att genomföras om det inte förekommer särskilda skäl (enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor). Med andra ord slipper företag den tillsynsavgiften. Om företagen önskar  kan man skjuta upp betalning av avgifter för tillsyn och tillstånd till hösten. Istället för att debiteras nu i vår.

*Mitthem

För att underlätta för kunden har Mitthem gjort följande åtgärder:

Omprioritering av underhållsåtgärder
Istället för invändiga underhåll kommer bolaget att lägga ut fler beställningar för utomhusåtgärder. Mitthem ställer om sin underhållsplan och tidigarelägger planerat utvändigt som att byta tak, måla fasader, jobba med utemiljöer och fräscha upp lekplatser. Detta för att bidra till att hålla samhällets ekonomi igång även under våren 2020 nu när spridningen av Coronaviruset försvårar utförandet av det invändiga underhållet.

Hyresreducering för lokalhyresgäster
Lokalhyran för företag inom särskilt utsatta verksamheter kommer att minskas med 50% under maj och juni. Det handlar tillsammans om 22 lokalhyreskontrakt.

De åtgärder som är gjorda för bostadshyresgäster är att tillfälligt ändra riktlinjer för hyresskulder samt amorteringstiden för hyresskulder.

*Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Informationsåtgärder i form av webbsändningar med expertpanel för att sprida kunskap om stödåtgärder, frågor och svar i direktsändning och olika myndigheters, bankers och försäkringsbolags förhållningssätt till Corona och företagande. Tre sändningar har genomförts, ytterligare sändningar planeras. Intresse även från andra kommuner och näringslivskontor. Webbsändningarna kan ses i efterhand https://naringslivsbolaget.se/coronasituationen/livesandingar-angaende-coronasituationen/

Näringslivsbolagets personal har ringt/kontaktat cirka 100 företagare i syfte att få nya idéer och infallsvinklar på vad kommunen, förvaltningar och bolag skulle kunna tillföra för att förbättra/underlätta för företagarna i den här situationen. En allmän lägeskontroll ingår också i personalens uppdrag vid rundringningen.

*Lantmäterikontoret

Företag har möjlighet att få anstånd/dela upp fakturan för förrättningsärenden. Kontakta i så fall anna.alin@sundsvall.se.

*MittSverige Vatten och Avfall

Så långt det är möjligt och trots eventuellt hög sjukfrånvaro (upp mot 50 procent) kommer vi att genomföra våra tänkta upphandlingar gentemot exempelvis konsulter, byggentreprenörer, transportörer och schaktentreprenörer. Det kan bidra till att motverka permitteringar hos dessa leverantörer.

Så långt det är möjligt och trots eventuellt hög sjukfrånvaro bibehålla sysselsättningen för våra ramavtalsentreprenörer, transportörer och schaktentreprenörer i vår driftverksamhet. Vi har även fört dialog med dessa för att säkerställa att material som de tillhandahåller inte blir en trång sektor för fortsatt framdrift. Vi betalar leverantören för ett visst överenskommet lager.

Tillsammans med materialleverantörer har vi planerat och säkrat deras leveranser av viktigt material som exempelvis reservdelar.

Företag kan glesa ut hämtningsintervallen för sopor och byta till mindre kärl om mängden avfall minskar.

*Skifu

Alla påbörjade projekt kommer att pågå och planerade arbeten kommer att tidigareläggas för att gynna arbetsmarknaden. Hyresinbetalningar ändras från kvartalsvis till månadsvis i förskott och vid behov beviljas anstånd med hyran och möjlighet finns att göra en avbetalningsplan

*Sundsvalls Elnät

För att stimulera näringslivet i Sundsvall ska vi öka våra elnätsinvesteringar genom att återinvestera och på det sättet gynna konsult och entreprenadbranschen.