Näringslivsbidrag på grund av Covid-19

Nu har företag möjlighet att få ett bidrag från Sundsvalls kommun som motsvarar en del tillsyns- och kontrollavgifter som företagen betalat in under 2020. Här hittar ni all info om näringslivsbidraget.

Den pågående pandemin har inneburit svåra prövningar och betydande ekonomiska förluster för en mängd företag, inte minst inom handeln och restaurangbranschen. En mängd stödåtgärder har därför presenterats från stat, regioner och kommuner.

Nu har kommunfullmäktige i Sundsvall beslutat (2020-12-21) om ytterligare en stödåtgärd riktad till nämnda branscher. Det handlar om ett näringslivsbidrag som motsvarar:

* avgifter för prövning av ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen som fakturerats under 2020. Det avser ansökningar om både stadigvarande och tillfälliga tillstånd enligt alkohollagen, och som prövats under 2020.
* tillsynsavgifter enligt alkohollagen som fakturerats under året, såväl fasta avgifter som rörliga.
* den årliga avgiften för 2020 års livsmedelskontroll till berörda näringsidkare.

Några ytterligare hållpunkter kring livsmedelskontroll:
Dessa verksamheter/processer omfattas av näringslivsbidrag som motsvarar den årliga avgiften för 2020 års livsmedelskontroll:

– Restauranger, caféer, pizzerior, gatukök, bagerier, mobila anläggningar, kiosker, grossister, bryggerier och tillverkare
– Bidrag motsvarande årsavgiften utbetalas även för inredningsbutiker, varuhus och småbutiker med annan inriktning än livsmedel
– Även exempelvis kiosker, apotek, hälsokost och liknade som säljer förpackade livsmedel kan omfattas av näringslivsbidraget
– Livsmedelsbutiker i landsbygd

Dessa verksamheter och processer omfattas inte av näringslivsbidrag som motsvarar den årliga avgiften för 2020 års livsmedelskontroll:

– Livsmedelsbutiker, bensinstationer, livsmedelsbutikers caféer och restauranger liksom friskolors restauranger och mottagningskök
– Registreringsavgift vid nystart eller ägarbyte ges inget motsvarande bidrag
– Timavgifter som har debiterats till följd av uppföljande kontroll på grund av allvarliga brister samt sanktionsavgifter och viten ges inget motsvarande bidrag


Frågor och svar kring näringslivsbidraget:

Jag har fått en inbetalning med texten ”Näringslivsbidrag pga Covid-19” – vad avser den?

Sundsvalls kommun har tagit fram ett stödpaket till företag i Sundsvalls kommun som innebär att du får ett bidrag som motsvarar den avgift som ditt företag har betalt in för en eller flera av de verksamheter och processer som nämns i ovanstående stycke.

Varför måste jag betala in min faktura innan jag kan få mitt bidrag?

En förutsättning för att få bidraget är att du har betalat in dina avgifter enligt gällande livsmedels- och alkohollagstiftning. Lagen säger att dessa avgifter måste betalas in till kommunen och inte får slopas eller återbetalas. Med andra ord; kommunen har ingen laglig rätt att återbetala den här typen av fakturor, därför har man valt att i stället ge ett näringslivsbidrag som motsvarar fakturabeloppet.

Varför har inte jag fått något bidrag utbetalt trots att jag betalt in min avgift för ovanstående verksamheter/processer?

Den 23/12 betalas bidrag ut för dem som betalt sina avgifter före 2020-12-15. I slutet av januari, eller början av februari kommer resterande bidrag att betalas ut, men ett kriterium för att få bidrag är att man först har betalat in sin avgift på den faktura kommunen har utställd till dig (se svar ovan).

Behöver jag göra en ansökan för att få ta del av bidraget?

Nej, dom företag som är berörda av bidraget kommer automatiskt få det utbetalt.

När kommer bidraget?

Bidraget betalas ut i två omgångar. Anledningen till det, är att Kommunen inte har betal-/kontouppgifter i sina register till alla företag som är berättigad till ett bidrag.

  • Första omgången bidrag betalas ut 2020-12-23
  • Andra omgången betalas ut i mitten på februari.

Behöver jag ta kontakt med Kommunen för att uppdatera mina betal- /kontouppgifter?

Nej, Kommunen kommer ta kontakt med dig för att få betal-/kontouppgifter om du är berättigad till ett bidrag

Finns det något jag behöver göra för att vara säker på att få mitt bidrag?

Ja, säkerställ att du betalt dom fakturor du fått från kommunen. För Kommunen får ej kvitta bidraget mot dina obetalda avgifter. Om du inte betalt in avgiften innan årets slut eller innan din faktura förfallit, så kommer du inte ha möjlighet att få bidraget vid ett senare tillfälle. Utbetalningen i februari är den sista omgången bidrag som kommer behandlad.


Ytterligare förtydliganden och hållpunkter gällande Näringslivsbidraget:

– Utbetalningen är märkt med ”Näringslivsbidrag Covid-19”
– Utbetalningen har inte föregåtts av någon individuell information till företaget
– Näringslivsbidraget kommer att börja betalas ut till merparten av företagare från 2020-12-23
– Ytterligare en omgång utbetalningar kommer göras i början av februari, berörda företag är:

  • Företag som har en faktura utställd till sig och betalar in sina avgifter innan årets slut eller innan förfallodatum har gått ut på fakturan
    • Företag som redan betalt in sin avgift men där kommunen inte haft kännedom om företagets PG, BG eller bankkontonummer. Dessa företag kommer kontaktas i januari eller februari

– Vid ytterligare frågor kring näringslivsbidraget hänvisar vi till naringslivsbolaget@sundsvall.se. Frågor besvaras skyndsamt.