Vi vill att människor ska känna stolthet över att

leva, bo och verka i Sundsvall

Vårt uppdrag

”I Näringslivsbolaget vill vi att människor ska känna stolthet över att leva, bo och verka i Sundsvall. Därför ska bolaget vara en självklar drivkraft i att skapa tillväxt, ge goda förutsättningar för nyetableringar, fler besökare samt utveckla och stötta befintliga företag.”

Vår verksamhetsidé beskriver på ett bra sätt det arbete som ska utföras i bolaget. Grunden för vår verksamhetsidé är våra ägardirektiv som är fastställda och beslutade av kommunfullmäktige.

Utifrån Ägardirektiven har bolagets styrelse i samarbete med Näringslivsbolagets ledningsgrupp utarbetat affärs- och verksamhetsplaner för arbetet i bolaget.
Det har utmynnat i fem prioriterade områden:

 • Varumärket Sundsvall (ansvaret ligger på koncernstaben från 1 jan 2017)
  Varumärkesarbetet är övergripande allt arbete i Näringslivsbolaget och en del av Sundsvalls kommuns viktigaste styrdokument; den hållbara tillväxtstrategin 2021, RIKARE. Det handlar om att öka intresset och nyfikenheten för vår stad, få fler att besöka oss och allra helst etablera sig här. Att visa på Sundsvalls konkurrensfördelar i en omvärld, där endast ett fåtal regioner växer.

 • Befintliga företag
  En god service och uppbackning till de företag som redan finns här, är viktigt ur sysselsättningssynpunkt. Att besöka/kartlägga företag och identifiera deras tillväxthinder och behov, är en viktig verksamhet inom detta område. Vid behov skapar vi utvecklingsråd eller andra aktiviteter och utbildningar som svarar upp mot det företagen efterfrågar. Våra ”tidiga kundmöten” inom ramen för kommunens Servicegaranti är en annan viktig del i vår service. Det handlar om att se till att företagare som behöver ett flertal tillstånd, snabbt får träffa alla berörda handläggare/förvaltningar vid ett och samma tillfälle för att undanröja onödig byråkrati.

 • Etableringar
  Samverkan är nyckelordet för nya etableringar. Det kan handla om det stöd och den service som vi kontinuerligt – tillsammans med ett tiotal andra myndigheter och organisationer – ger till de personer som står i begrepp att starta eget. Vi samverkar även med olika nätverk, exempelvis CER (Centrum för forskning om ekonomiska relationer), i syfte att få nya och etablerade företag att förlägga verksamhet i Sundsvall. Sedan 1 januari 2012 när bolaget bildades har vi på ett eller annat sätt varit involverade i drygt 60 etableringar som har gett över 300 nya arbetstillfällen. I vårt ”Lokaliseringsprojekt” erbjuder vi både generella och riktade ”offerter” på allt vad Sundsvall har att erbjuda ett företag som vill etablera sig här.

 • Besöksnäring
  En fördubblad omsättning för besöksnäringen 2021. Det är det högt ställda huvudmålet för det breda arbete som görs inom det här affärsområdet. Siffrorna visar att vi är på god väg att infria det målet. Att antalet gästnätter och omsättningen inom handel och restauranger ökar starkt bevisar att Sundsvall är på väg att bli ett riktigt attraktivt besöksmål. Vår nya turiststrategi, Sundsvall Convention Bureau, Destinationssamarbetet med Ånge och Timrå, samt vårt arbete med marknadsföringsavtal med elitidrott och evenemangsarrangörer, är andra viktiga arbetsfält inom området besöksnäring.

 • Nätverk
  Näringslivsbolagets företagarfrukostar den sista onsdagen varje månad, lockar alltid uppemot 200 besökare. Vi vet även att det här har utvecklats till en mötesplats där det skapas varaktiga affärsförbindelser och görs konkreta affärer. Men Näringslivsbolaget söker hela tiden nya samarbetspartners och nätverk – både på hemmaplan och i andra kommuner och länder – och för att bidra till att utveckla Sundsvall. På samma sätt förmedlar vi nätverkskontakter och information till våra företagare, föreningar, arrangörer och andra kommunala instanser.